PROPOZICE GRAND PRIX 2013

Propozice ke stažení ve formátu PDF zde.

Propozice platí od 1.1.2013.


Grand Prix 2013 je seriál závodů Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v kategoriích PR/24, ES/32, F1/32, ES/24 pro amatéry a experty.

 

1. Termíny závodů a vypsané kategorie

1. 
Praha 1. - 3. 2. 2013 
PR/24  
ES/24
2. 
Jihlava 5. - 7. 4. 2013 

ES/32 F1/32  
3. 
Pardubice 31.5. - 2.6. 2013 
PR/24  
ES/24
4. 
Pardubice 6. - 8. 9. 2013 
  ES/32 F1/32

 

2. Soutěžní pravidla

 
2.1. Propozice a výsledková listina

Propozice a výsledkové listiny jsou k dispozici na webových stránkách seriálu Grand Prix.

 
2.2. Vedení Grand Prix

 

2.2.1. Vedoucí seriálu

Vedoucí seriálu je zodpovědný za organizaci celého seriálu, propozice, technická pravidla a celkové výsledky. Vedoucí seriálu je zvolen závodníky, kteří se seriálu zúčastňují. Volba probíhá na posledním závodu seriálu.

 

2.2.2. Hlavní rozhodčí

Hlavní rozhodčí řídí vlastní závod. Zodpovídá i za dodržování časového harmonogramu. Hlavního rozhodčího zabezpečuje pořadatel závodu ve spolupráci s vedoucím seriálu.

 

2.2.3. Technická komise

Technická komise je tvořena vedoucím seriálu a dvěma členy, které jmenuje vedoucí seriálu pro každý závod a každou kategorii. Členové technické komise provádí technickou přejímku a přejímku před startem finále. Technická komise zodpovídá i za uzavřené depo a řeší veškeré technické problémy týkající se modelů.

 

2.2.4. Race jury

Race jury je tvořena hlavním rozhodčím, dvěma stewardy a jedním náhradníkem. které jmenuje vedoucí seriálu vždy pro každý závodní víkend. Race jury zodpovídá za správnost výsledků a řeší problémy, které se v průběhu závodu vyskytnou (např. problémy s počítadly, penalizace, interpretaci pravidel atd.).

 
2.3. Startovné a registrace
Experti 200
Amatéři a junioři (16-18 let) 150
Žáci (do 15 let) 100

Registraci závodníků provádí zástupce pořadatele. Závodník při registraci zaplatí startovné za všechny kategorie. Při registraci je závodník povinen předložit platnou licenci SMČR.

Z vybraných finančních prostředků ze startovného náleží 75% pořadateli, zbývajících 25% je pořadatel povinen ihned po skončení závodu převést ve prospěch pokladny seriálu. Tyto prostředky jsou určeny na nákup cen pro závěrečné vyhlašování výsledků seriálu a 1000 Kč jako odměna pro vedoucího seriálu.

 
2.4. Úprava dráhy

Dráha musí být přiměřeně (cca 2 tuby středního mazání) namazaná pořadatelem před zahájením pátečního tréninku. O případné úpravě dráhy rozhoduje hlavní rozhodčí a race jury. Čištění vodičů se za úpravu dráhy nepovažuje (nelze jej však provádět během jízdy). Je zakázáno k čištění a mazání dráhy používat neoriginální prostředky pro Slot Racing (např. RC prostředky pro změkčení gum).

 
2.5. Časový program
pátek: 14:00 - 18:00    volný trénink - všechny kategorie
  17:00 - 21:00    registrace
           první kategorie
  18:00 - 22:00    trénink
sobota: 7:30 - 8:00    trénink
  8:00 - 8:30    přejímka
  9:00 -      krátký závod
  1 hod.    trénink
           dlouhý závod
           druhá kategorie
  2 hod.    trénink
neděle: 7:30 - 8:00    trénink
  8:00 - 8:30    přejímka
  9:00        krátký závod
  1 hod.    trénink
           dlouhý závod

Časový program může být upraven v závislosti na počtu závodníků (např. odjetí kvalifikace nebo celého krátkého závodu druhé kategorie v sobotu).

 
2.6. Systém závodu

 

2.6.1. Amatéři a experti

Expert je takový závodník, který se v některé kategorii vypsané v Grand Prix probojoval minimálně do semifinále mistrovství světa. Ostatní závodníci jsou zařazeni do skupiny amatérů. Toto rozdělení může být v jednotlivých případech změněno vedoucím seriálu. Amatéři a experti jedou vždy společně.

 

2.6.2. Trénink

Volný trénink je v pátek od 14 do 18 hodin a dále dle časového programu (minimálně 2 hodiny apřed kategorií a 1 hodinu mezi krátkým a dlouhým závodem).

 

2.6.3. Pořadí kategorií

PR/24 – ES/24

ES/32 – F1/32

 

2.6.4. Technická přejímka

Technickou přejímku provádí členové technické komise.

Při přejímce může být označen použitý podvozek a karosérie. Závodník může na přejímce předložit druhou identickou karosérii. V průběhu závodu je zakázáno měnit podvozek.

V průběhu závodu a po dojezdu se již světlost neměří.

 

2.6.5. Uzavřené depo

Po přejímce jsou modely a náhradní karosérie uloženy v tzv. "uzavřeném depu", které je pořadatel pro tento účel povinen zabezpečit. Závodníkovi je model vydán na start kvalifikace. Po skončení kvalifikace se vrací do uzavřeného depa a je závodníkovi opět vydán na start rozjížděk, resp. finále. Před finále dlouhého závodu kategorií ES/32, F1/32 a ES/24 jsou modely finalistů a náhradní karosérie vydány na 30 minut závodníkům. V této době je zapnutá dráha a je možno trénovat, ale jen s modely přijatými do závodu. Po uplynutí této doby musí být modely všech finalistů na technické přejímce. Modely, které po konci servisní pauzy neodpovídají pravidlům musí být opraveny a zkontrolovány v průběhu warm-upu nebo v jízdním čase. Vedoucí seriálu nebo členové technické komise mohou po závodě provést kontrolu modelů.

 

2.6.6. Startovní listina

Startovní listina kvalifikace se pro první závod sestaví podle pořadí předchozího ročníku Grand Prix. V dalších závodech podle průběžného pořadí.

Startovní listina rozjížděk, finále krátkého závodu kategorií ES/32, F1/32, ES/24 a finále kategorie PR/24 se sestavuje podle výsledku kvalifikace. Pro finále dlouhého závodu kategorií ES/32, F1/32 a ES/24 si závodníci startovní drážku vybírají a to v pořadí, v jakém skončili v předchozí části závodu.

 

2.6.7. Krátký závod

Kvalifikace Všichni závodníci absolvují 1 min. - hodnotí se čas nejlepšího kola
Finále Všichni závodníci jedou 8x4 min.

 

2.6.8. Dlouhý závod PR/24

Kvalifikace Všichni závodníci absolvují 1 min. - započítává se počet kol a metrů
Finále Všichni závodníci jedou 8x7,5 min. Finále se startuje bez "warm-upu". Výsledek závodu je dán součtem kol a metrů najetých v kvalifikaci a finále.

 

2.6.9. Dlouhý závod ES/32, F1/32, ES/24

Kvalifikace Všichni závodníci absolvují 1 min. - hodnotí se čas nejlepšího kola
Rozjížďky Všichni závodníci jedou 8x3 min. Skupiny jsou sestaveny podle pořadí v kvalifikaci. Závodníci na 1. až 16. místě postupují do finále.
Finále 16 závodníků jede 8x5 min.

 

2.6.10. Start jednotlivých jízd

Na start kvalifikace, rozjížděk a finále vydává modely pořadatel. Před první jízdou je vždy 1 min. "warm-up" (mimo finále dlouhého závodu PR/24). Při výměně dílů ve "warm-upu" provede člen technické komise kontrolu hlavních rozměrů (světlost, šířka, výška). První jízda startuje ze startovní čáry. Další jízdy z místa, kde modely ukončily předcházející jízdu. Po poslední jízdě se připisují metry popř. díly dráhy.

 

2.6.11. Přestávky mezi jízdami

Přestávky mezi jízdami jsou 1 min. Slouží pouze pro označení modelů a čištění vodičů. Dále je povoleno srovnat kartáčky, srovnat karosérii a zamáčknout špendlíky. Během přestávky je zakázáno používat nářadí a chemikálie. Je zakázáno vyměnit jakoukoliv část modelu a není možno ani započít či dokončit započatou výměnu dílů. Pokud závodník v průběhu závodu měnil kola, může člen technické komise v průběhu přestávky nebo při zastavení dráhy zkontrolovat šířku modelu.

 

2.6.12. Přerušení jízdy

Během závodu se jízda přerušuje při vypadnutí modelu pod mostem na hlavní rovince před jezdci, v místě, kde není dostupné nasazovačům, při vypadnutí většího počtu modelů nebo při poškození dráhy (např. odlepené stínění). Jezdec může upozornit rozhodčího slovem "stop". Neoprávněné zastavení dráhy je potrestáno penalizací. V době přerušení jízdy je možno pouze srovnat kartáčky, zamáčknout špendlíky, případně oddělit zakleslé modely. Ostatní opravy jsou zakázané a není možno ani započít či dokončit již započatou výměnu dílů. V případě, že byl model zjevně poškozen jiným závodníkem na hlavní rovince nebo rukou nasazovače, může rozhodčí povolit poškozenému závodníkovi přiměřenou opravu.

 

2.6.13. Střídání drah

Závodníci se střídají pro jednotlivé jízdy systémem "1-3-5-7-8-6-4-2"

 

2.6.14. Nasazování

Každý závodník je povinen po dojetí své skupiny osobně nasazovat v následující jízdě. Zastupování adekvátní náhradou je přípustné pouze ve výjimečných případech se souhlasem hlavního rozhodčího. V případě potřeby může hlavní rozhodčí rozšířit tuto povinnost na kohokoliv z účastníků závodu.

Závodníci, kteří odjeli svoji jízdu, nasazují následující skupině. První skupině nasazují jezdci poslední skupiny . Rozhodčí vyvolá 10 sekund před startem nasazovače a po odstartování jízdy nepřítomné nasazovače penalizuje. Ve finále nasazují závodníci první skupiny druhé skupině a naopak.

 
2.7. Protesty

Protest je možno podat v průběhu závodu, nejpozději však do 15 minut po skončení jízdy. Protest se podává hlavnímu rozhodčímu s vkladem 300 Kč. Ten je povinen rozhodnout o protestu do 1 hodiny po podání a výsledek oznámit protestujícímu.

 
2.8. Penalizace
Nesportovní chování - poprvé slovní napomenutí
                                 - podruhé penalizace -10 kol
                                 - potřetí diskvalifikace
Neoprávněné zastavení dráhy penalizace -2 kola
Nedovolená výměna dílů, použití nářadí v době pauzy penalizace -10 kol
Výměna podvozku, použití nepřevzaté karoserie,
   použití nepovolených dílů, nepovolená úprava
diskvalifikace
Nenasazování v organizovaném tréninku ztráta další tréninkové jízdy
Nenasazování v posledním organizovaném tréninku ztráta nejlepšího kvalifikačního času
Nenasazování v závodě penalizace -10 kol
Poškození modelu jiného závodníka na hlavní rovince penalizace -10 kol
Pozdní vrácení modelu do depa po servisní pauze penalizace -10 kol

Potrestání jiných přestupků je na rozhodnutí hlavního rozhodčího a race jury.

 
2.9. Hodnocení výsledků

 

2.9.1. Hodnocení jednotlivců

Ve všech kategoriích se boduje od 1. do 16. místa (25 - 21 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1). Závodníci na dalších místech získávají tzv.pomocné body, které se rovnají pořadí od konce. Dále bodují závodníci, kteří se umístí v kvalifikaci na 1. a 2. místě (2 - 1). V každé kategorii se započítávají všechny výsledky a body z kvalifikace. Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet lepších umístění. Amatéři jsou v celkovém pořadí vyhodnoceni samostatně.

 

2.9.2. Vyhlášení Mistra České Republiky

Celkový vítěz v kategorii je vyhlášen vítězem Grand Prix a Mistrem České republiky. Zároveň je i nejlepší amatér vyhlášen Mistrem České republiky.

 

3. Stavební pravidla

 
3.1. Společná ustanovení

 

3.1.1. Pneumatiky předních kol musí být mít černou barvu. Musí být umístěna na podvozku kolmo k rovině dráhy s tolerancí ± 10°.

 

3.1.2. Karoserie musí být realisticky vystřižena. Není povolena úprava tvaru a rozměrů. Je zakázáno použít přídavné aerodynamické prvky. Na karoserii smí být udělány otvory pouze v místech odpovídajících skutečné předloze. Přední a zadní část karoserie nesmí být zkrácena. Přední blatníky nemusí být vystřiženy, ale při pohledu z boku musí být viditelný celý obvod kola.

 

3.1.3. Model musí být realistickým způsobem barevně povrchově upraven. Všechna okna musí být průhledná. Světla mohou být průhledná. Ostatní plochy karoserie musí být nabarveny.

 

3.1.4. Každý model musí být opatřen minimálně třemi startovními čísly. Minimální velikost pro modely v měřítku 1/32 je 5 mm a pro modely v měřítku 1/24 8 mm.

 

3.1.5. Model musí být zespodu na podvozku nebo karoserii čitelně označen celým jménem závodníka.

 

3.1.6. Každý model musí být vybaven trojrozměrnou, barevně upravenou figurkou řidiče. Tato figurka se musí sestávat minimálně z hlavy, horní části těla s pažemi a segmentem volantu a musí být umístěna na správném místě. V případě potřeby je nutné zpracovat i náznak interiéru tak, aby nebyl viditelný motor a podvozek modelu při pohledu shora.

 

3.1.7. Karoserie modelu musí zakrývat celý podvozek včetně vodítka a zadních kol. Model při pohledu shora musí být v celém půdorysu neprůhledný.

 

3.2. Specifikace motorů třídy X12

 

3.2.1. Povoleny jsou pouze díly značek Mura, Champion, Proslot, RJR, Cahoza, Koford, Red Fox, Kamen a Viper.

 

3.2.2. Obal: Uzavřený typu "C". Minimální vnitřní rozměry: výška 14,2 mm, průměr 21,2 mm, délka 23,5 mm. Je povoleno pouze vybrousit drážku v místě osy zadní nápravy, připájet ložisko a odstranit povrchovou úpravu v místě lepení nebo pájení.

 

3.2.3. Čelo plastikové. Je povoleno pouze zvětšit otvor pro snažší mazání ložiska.

 

3.2.4. Magnety: pouze dva keramické. Minimální rozměry: výška 14 mm, délka 11,5 mm. Je povoleno pouze vybrousit drážku v místě osy zadní nápravy, přebrousit vnitřní stranu magnetu a zdrsnit plochu pro lepení. Tvar magnetu nesmí být žádným způsobem upravený oproti originálnímu tvaru (broušení hran, zkrácení, ...)

 

3.2.5. Kotva strojně vinutá, sériově vyráběná, označená štítkem X12, 12, CA2, C2. Minimální průměr jádra 13,0 mm, maximální 13,2. Nesmí být převinutá. Je povoleno pouze zkrátit osu, vyvážit kotvu a přesoustružit kolektor. Průměr osy kotvy musí být 2 mm v celé její délce.

 

3.2.6. Ostatní povolené úpravy jsou výměna ložisek za kuličková, přilepení magnetů, odstranění původní pružin fixujících magnety, použití libovolných 3-závitových pružin pro uhlíky, izolace pružin bužírkou, použití šuntů, použití libovolných šroubků a sloupků pružinek, použití libovolných uhlíků.

 

3.3. PR/24

Polomakety cestovních a GT vozů v měřítku 1:24

 

3.3.1. Karosérie

Povoleny jsou pouze karoserie dle následujícího seznamu:

  • BPA (CZ): Alfa Romeo 156 GTA (K047),Honda Accord (K050), Škoda Octavia WTTC (K067), Volvo S60 (K061), Honda Accord Cup (K060), Honda Accord Cup (K078), Toyota Coupe (K087).
  • RedFox (BRA): Mercedes DTM, BMW 320 WTC, Ford Fusion

Experti musí použít karosérii: Toyota Coupe (K087).


3.3.2. Motor

Motor třídy X12. Žáci mohou použít i motor třídy 16.

 

3.3.3. Podvozek

Povolené podvozky:

Chassis PR24

Experti musí použít podvozek Champion Turbo Flex nebo JK X25.

Je zakázáno použít hliníkové nebo duralové bočnice. Podvozky nelze nijak upravovat (ohýbání, zvětšení otvorů, ...). Je povoleno zvětšit délku drážky držáku motoru tak, aby se motor mohl přisunout více k zadní ose. Lze zabrousit ostré hrany podvozku.

Připájet lze pouze ložiska zadní osy, trubičky na špendlíky, vymezovací trubičky předních kol, přední osu a motor. Motor je možno přiletovat na zadní straně za použití trubičky, drátu nebo originálního držáku (jen JK X25). Je možno vyztužit držáky ložisek zadní osy ocelovým drátem o průměru max. 1,6 mm ohnutým do tvaru "U".

Osa předních kol musí být nedělená rovná hřídel. Zadní osa musí být plného průřezu. Pro uložení zadní osy musí být použita kluzná ložiska.

Podvozek lze opatřit olověným závažím lepeným shora na díly podvozku.

 

3.3.4. Kola

  minimální průměr předních kol 12,7 mm
  minimální průměr osy předních kol 1 mm
  průměr osy zadních kol 2,36 mm
  minimální šíře přes přední kola 72 mm
  maximální šíře zadních kol 20,7 mm

 

3.3.5. Ostatní rozměry

  minimální světlost mezi zadními koly 0,8 mm
  maximální šířka 83 mm
  minimální vzdálenost horní strany zadní osy a spodku podvozku 8,6 mm
  minimální výška modelu v místě spodní hrany předního skla 23 mm
  maximální výška spodní hrany zadního nárazníku 12,7 mm
  maximální výška modelu v místě zadního křídla 35 mm
  maximální vzdálenost osy vodítka od osy zadních kol 120 mm

 

3.3.6. Všechny rozměry mimo světlosti se měří na technické desce (zapuštěná zadní kola a vodítko).

PR24dim

 

 

3.4. F1/32

Polomakety vozů formule 1 v měřítku 1:32

 

3.4.1. Karosérie

Může být použita pouze karoserie od firem:

  • BPA (CZ): Ferrari (K040), Jordan 199 (K031), Williams WF23 (K039), Jaguar R4 (K048),                    McLaren MP 4-17 (K045), BAR 006 (K056), Toyota TF015 (K064)
  • RedFox (BRA): McLaren (verze 2003, 2005, 2006, 2010), Ferrari (verze 2008)
  • CAT (GB): Red Bull 2008

Zbarvení karoserie musí odpovídat skutečné předloze. Může být provedeno i podle jiného vozu formule 1 od roku 2004 až do současnosti. Je zakázáno použít metalické, perleťové nebo fluorescentní barvy, pokud to neodpovídá originálnímu zbarvení. Musí být zachována svislá přední hrana karoserie minimálně 1 mm. Nestandardní zbarvení je závodník povinen doložit fotografií.

 

3.4.2. Motor

volný

 

3.4.3. Podvozek

Konstrukční řešení podvozku musí být takové, aby osa motoru svírala s osou zadní nápravy úhel 90° ± 3° při pohledu shora.

 

3.4.4. Kola

  minimální průměr předních kol 14 mm
  minimální šířka předních kol 4 mm
  minimální průměr zadních kol 15 mm
  maximální šířka zadních kol 16 mm

     Zadní kola musí mít černou barvu.

 

3.4.5. Ostatní rozměry

  minimální světlost mezi zadními koly 0,8 mm
  maximální šířka 68 mm
  maximální šířka mezi nápravami 52 mm
  maximální šířka podvozku před přední nápravou 34 mm
  maximální vzdálenost osy vodítka od osy zadních kol 110 mm
  maximální délka bočnice 68 mm
  maximální výška vozu v místě horní hrany zadního křídla 30 mm
  minimální výška boční vertikální plochy zadního křídla 12 mm

 

3.4.6. Všechny rozměry mimo světlosti se měří na technické desce (zapuštěná zadní kola a vodítko).

F1dim

 


3.5. ES/32

Polomakety sportovních a závodních vozů se zakrytými koly v měřítku 1:32

 

3.5.1. Karosérie

Musí být zachována svislá přední hrana karoserie minimálně 1mm.

Experti musí použít karoserii:          RedFox (BRA) – Audi R10

Amatéři mohou použít karoserie:    BPA (CZ) – Courage C60 (K057)

                                                       BPA (CZ) – Lola Judd (K068)

                                                       CAT (GB) – MG Lola (#004)

 

3.5.2. Motor

volný

 

3.5.3. Podvozek

volný

 

3.5.4. Kola

  minimální průměr předních kol 12,7 mm
  místo předních kol je možno použít samolepky nalepené v místě předních blatníků
  minimální průměr zadních kol 15 mm
  maximální šířka zadních kol 16 mm

 

3.5.5. Ostatní rozměry

  minimální světlost mezi zadními koly 0,8 mm
  maximální šířka 64 mm
  maximální vzdálenost osy vodítka od osy zadních kol 105 mm
  minimální výška v místě předních blatníků 16 mm
  minimální výška modelu v místě kabiny nebo ochranného rámu 22 mm
  maximální délka bočnic zadního křídla 25 mm
  maximální výška modelu 32,5 mm

 

3.5.6. Všechny rozměry mimo světlosti se měří na technické desce (zapuštěná zadní kola a vodítko).

ES32dim

 


3.6. ES/24

Polomakety sportovních a závodních vozů se zakrytými koly v měřítku 1:24

 

3.6.1. Karosérie

Musí být zachována svislá přední hrana karoserie minimálně 1mm.

Experti musí použít karoserii:          RedFox (BRA) – Audi LMP

Amatéři mohou použít karoserii:     BPA (CZ) – Cadillac LMP (K052)

                                                       BPA (CZ) – Lola Judd (K075)

 

3.6.2. Motor

volný

 

3.6.3. Podvozek

volný

 

3.6.4. Kola

  minimální průměr předních kol 12,7 mm
  místo předních kol je možno použít samolepky nalepené v místě předních blatníků
  minimální průměr zadních kol 15 mm
  maximální šířka zadních kol 20,7 mm

 

3.6.5. Ostatní rozměry

  minimální světlost mezi zadními koly 0,8 mm
  maximální šířka 83 mm
  maximální vzdálenost osy vodítka od osy zadních kol 125 mm
  minimální výška v místě předních blatníků 18 mm
  minimální výška modelu v místě kabiny nebo ochranného rámu 26 mm
  maximální délka bočnic zadního křídla 33 mm
  maximální výška modelu 35 mm

 

3.6.6. Všechny rozměry mimo světlosti se měří na technické desce (zapuštěná zadní kola a vodítko).

ES24dim

 


4. Reprezentační kriteria

4.1. Reprezentace se určuje podle počtu získaných bodů. Body jsou přidělovány na základě výsledků závodů seriálu Grand Prix. Takto určená reprezentace může být ve výjimečných případech změněna trenérem reprezentace. Konečné schválení reprezentace provádí na doporučení trenéra reprezentace komise klubu automodelářů při SMČR.

 

4.2. Počet reprezentantů pro rok 2013: celkem 8 z toho 1 junior. Při neúčasti juniora na MS bude nominováno 8 dospělých. Jako náhradníci mohou být nominováni pouze závodníci do 10.místa celkového pořadí GP.

5. Důležité adresy
  • Vedoucí seriálu Grand Prix 2013:          Jiří Karlík          jiri.karlik@seznam.cz

 

Pořadatelé závodů Grand Prix 2013

  • AMC Podbaba                         Libor Kacíř                      Libor.Kacir@seznam.cz
  • SCRC Jihlava                           Jiří Nováček                   jiri.novacek@cmks.cz
  • SCRC Pardubice                      Petr Krčil                        pkrcil@elgas.cz

 

Webové stránky Klubu automobilových modelářů SMČR:      http://kaum.svazmodelaru.cz/

Webové stránky seriálu Grand Prix:                                      http://grandprix.attanslot.cz/

 

Propozice zpracoval: Jiří Karlík, 16.12.2012

 

Propozice ke stažení ve formátu PDF zde.

Link

E-shop Attan

Honda Accord Cup

SPCV

Euro Cup

Kamu

Počasí